Traditional

小飲落梅下戲作送梅一首

零落梅花不自由,斷腸容易付東流。
與人又作經年別,問君應知此夜愁。
已是狂風卷平野,更禁橫笛起危樓。
何時小雪山陰路,處處尋香系釣舟。

Simplified

小饮落梅下戏作送梅一首

零落梅花不自由,断肠容易付东流。
与人又作经年别,问君应知此夜愁。
已是狂风卷平野,更禁横笛起危楼。
何时小雪山阴路,处处寻香系钓舟。

Pronunciation

xiǎo yǐn luò méi xià xì zuò sòng méi yī shǒu

líng luò méi huā bù zì yóu , duàn cháng róng yì fù dōng liú 。
yǔ rén yòu zuò jīng nián bié , wèn jūn yīng zhī cǐ yè chóu 。
yǐ shì kuáng fēng juàn píng yě , gēng jīn héng dí qǐ wēi lóu 。
hé shí xiǎo xuě shān yīn lù , chǔ chǔ xún xiāng xì diào zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.