Traditional

小鳥篇,上裴尹

藩籬小鳥何甚微,翩翩日夕空此飛。
隻緣六翮不自致,長似孤雲無所依。
西城黯黯斜暉落,眾鳥紛紛皆有托。
獨立雖輕燕雀群,孤飛還懼鷹鹯搏。
自憐天上青雲路,吊影徘徊獨愁暮。
銜花縱有報恩時,擇木誰容托身處。
歲月蹉跎飛不進,羽毛憔悴何人問。
繞樹空隨烏鵲驚,巢林隻有鷦鷯分。
主人庭中蔭喬木,愛此清陰欲棲宿。
少年挾彈遙相猜,遂使驚飛往復回。
不辭奮翼向君去,唯怕金丸隨後來。

Simplified

小鸟篇,上裴尹

藩篱小鸟何甚微,翩翩日夕空此飞。
只缘六翮不自致,长似孤云无所依。
西城黯黯斜晖落,众鸟纷纷皆有托。
独立虽轻燕雀群,孤飞还惧鹰鹯搏。
自怜天上青云路,吊影徘徊独愁暮。
衔花纵有报恩时,择木谁容托身处。
岁月蹉跎飞不进,羽毛憔悴何人问。
绕树空随乌鹊惊,巢林只有鹪鹩分。
主人庭中荫乔木,爱此清阴欲栖宿。
少年挟弹遥相猜,遂使惊飞往复回。
不辞奋翼向君去,唯怕金丸随后来。

Pronunciation

xiǎo niǎo piān , shàng péi yǐn

fān lí xiǎo niǎo hé shèn wēi , piān piān rì xī kōng cǐ fēi 。
zhī yuán liù hé bù zì zhì , cháng sì gū yún wú suǒ yī 。
xī chéng àn àn xié huī luò , zhòng niǎo fēn fēn jiē yǒu tuō 。
dú lì suī qīng yàn què qún , gū fēi huán jù yīng zhān bó 。
zì lián tiān shàng qīng yún lù , diào yǐng pái huái dú chóu mù 。
xián huā zòng yǒu bào ēn shí , zé mù shuí róng tuō shēn chǔ 。
suì yuè cuō tuó fēi bù jìn , yǔ máo qiáo cuì hé rén wèn 。
rào shù kōng suí wū què jīng , cháo lín zhī yǒu jiāo liáo fēn 。
zhǔ rén tíng zhōng yīn qiáo mù , ài cǐ qīng yīn yù qī sù 。
shǎo nián xié dàn yáo xiāng cāi , suì shǐ jīng fēi wǎng fù huí 。
bù cí fèn yì xiàng jūn qù , wéi pà jīn wán suí hòu lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.