Traditional

少室山韋煉師升仙歌

紅霞紫氣晝氳氳,絳節青幢迎少君。
忽從林下升天去,空使時人禮白雲。

Simplified

少室山韦炼师升仙歌

红霞紫气昼氲氲,绛节青幢迎少君。
忽从林下升天去,空使时人礼白云。

Pronunciation

shǎo shì shān wéi liàn shī shēng xiān gē

hóng xiá zǐ qì zhòu yūn yūn , jiàng jié qīng chuáng yíng shǎo jūn 。
hū cóng lín xià shēng tiān qù , kōng shǐ shí rén lǐ bái yún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.