Traditional

少年遊

綠雲雙亸插金翹。
年紀正妖饒。
漢妃束素,小蠻垂柳,都占洛城腰。
錦屏春過衣初減,香雪暖凝消。
試問當筵眼波恨,滴滴為誰嬌。

Simplified

少年游

绿云双亸插金翘。
年纪正妖饶。
汉妃束素,小蛮垂柳,都占洛城腰。
锦屏春过衣初减,香雪暖凝消。
试问当筵眼波恨,滴滴为谁娇。

Pronunciation

shǎo nián yóu

lǜ yún shuāng duǒ chā jīn qiáo 。
nián jì zhèng yāo ráo 。
hàn fēi shù sù , xiǎo mán chuí liǔ , dū zhān luò chéng yāo 。
jǐn píng chūn guò yī chū jiǎn , xiāng xuě nuǎn níng xiāo 。
shì wèn dāng yán yǎn bō hèn , dī dī wéi shuí jiāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.