Traditional

少年遊

闌幹十二獨憑春。
晴碧遠連雲。
千裏萬裏,二月三月,行色苦愁人。
謝家池上,江淹浦畔,吟魄與離魂。
那堪疏雨滴黃昏。
更特地,憶王孫。

Simplified

少年游

阑干十二独凭春。
晴碧远连云。
千里万里,二月三月,行色苦愁人。
谢家池上,江淹浦畔,吟魄与离魂。
那堪疏雨滴黄昏。
更特地,忆王孙。

Pronunciation

shǎo nián yóu

lán gān shí èr dú píng chūn 。
qíng bì yuǎn lián yún 。
qiān lǐ wàn lǐ , èr yuè sān yuè , xíng sè kǔ chóu rén 。
xiè jiā chí shàng , jiāng yān pǔ pàn , yín pò yǔ lí hún 。
nà kān shū yǔ dī huáng hūn 。
gēng tè dì , yì wáng sūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.