Traditional

少年遊

去年秋晚此園中。
攜手玩芳叢。
拈花嗅蕊,惱煙撩霧,拼醉倚西風。
今年重對芳叢處,追往事,又成空。
敲遍闌幹,向人無語,惆悵滿枝紅。

Simplified

少年游

去年秋晚此园中。
携手玩芳丛。
拈花嗅蕊,恼烟撩雾,拼醉倚西风。
今年重对芳丛处,追往事,又成空。
敲遍阑干,向人无语,惆怅满枝红。

Pronunciation

shǎo nián yóu

qù nián qiū wǎn cǐ yuán zhōng 。
xié shǒu wán fāng cóng 。
niān huā xiù ruǐ , nǎo yān liāo wù , pīn zuì yǐ xī fēng 。
jīn nián zhòng duì fāng cóng chǔ , zhuī wǎng shì , yòu chéng kōng 。
qiāo biàn lán gān , xiàng rén wú yǔ , chóu chàng mǎn zhī hóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.