Traditional

少年遊

肉紅圓樣淺心黃。
枝上巧如裝。
雨輕煙重,無憀天氣,啼破曉來妝。
寒輕貼體風頭冷,忍拋棄,向秋光。
不會深心,為誰惆悵,回面恨斜陽。

Simplified

少年游

肉红圆样浅心黄。
枝上巧如装。
雨轻烟重,无憀天气,啼破晓来妆。
寒轻贴体风头冷,忍抛弃,向秋光。
不会深心,为谁惆怅,回面恨斜阳。

Pronunciation

shǎo nián yóu

ròu hóng yuán yàng qiǎn xīn huáng 。
zhī shàng qiǎo rú zhuāng 。
yǔ qīng yān zhòng , wú liáo tiān qì , tí pò xiǎo lái zhuāng 。
hán qīng tiē tǐ fēng tóu lěng , rěn pāo qì , xiàng qiū guāng 。
bù huì shēn xīn , wéi shuí chóu chàng , huí miàn hèn xié yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.