Traditional

少年問

少年怪我問如何,何事朝朝醉復歌?
號作樂天應不錯,憂愁時少樂時多。

Simplified

少年问

少年怪我问如何,何事朝朝醉复歌?
号作乐天应不错,忧愁时少乐时多。

Pronunciation

shǎo nián wèn

shǎo nián guài wǒ wèn rú hé , hé shì zhāo zhāo zuì fù gē ?
hào zuò lè tiān yīng bù cuò , yōu chóu shí shǎo lè shí duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.