Traditional

嘗新酒憶晦叔二首

尊裏看無色,杯中動有光。
自君拋我去,此物共誰嘗。
世上強欺弱,人間醉勝醒。
自君拋我去,此語更誰聽。

Simplified

尝新酒忆晦叔二首

尊里看无色,杯中动有光。
自君抛我去,此物共谁尝。
世上强欺弱,人间醉胜醒。
自君抛我去,此语更谁听。

Pronunciation

cháng xīn jiǔ yì huì shū èr shǒu

zūn lǐ kàn wú sè , bēi zhōng dòng yǒu guāng 。
zì jūn pāo wǒ qù , cǐ wù gòng shuí cháng 。
shì shàng qiáng qī ruò , rén jiān zuì shèng xǐng 。
zì jūn pāo wǒ qù , cǐ yǔ gēng shuí tīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.