Traditional

嘗黃醅新酎憶微之

世間好物黃醅酒,天下閑人白侍郎。
愛向卯時謀洽樂,亦曾酉日放粗狂。
醉來枕麯貧如富,身後堆金有若亡。
[詩雲:一醉曰富。
]元九計程殊未到,甕頭一盞共誰嘗?

Simplified

尝黄醅新酎忆微之

世间好物黄醅酒,天下闲人白侍郎。
爱向卯时谋洽乐,亦曾酉日放粗狂。
醉来枕麴贫如富,身后堆金有若亡。
[诗云:一醉曰富。
]元九计程殊未到,瓮头一盏共谁尝?

Pronunciation

cháng huáng pēi xīn zhòu yì wēi zhī

shì jiān hǎo wù huáng pēi jiǔ , tiān xià xián rén bái shì láng 。
ài xiàng mǎo shí móu qià lè , yì zēng yǒu rì fàng cū kuáng 。
zuì lái zhěn qū pín rú fù , shēn hòu duī jīn yǒu ruò wáng 。
[ shī yún : yī zuì yuē fù 。
] yuán jiǔ jì chéng shū wèi dào , wèng tóu yī zhǎn gòng shuí cháng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.