Traditional

就暖偶酌戲諸詩酒舊侶

低屏軟褥臥藤床,舁向前軒就日陽。
一足任他為外物,三杯自要沃中腸。
頭風若見詩應愈,齒折仍誇笑不妨。
細酌徐吟猶得在,舊遊未必便相忘。

Simplified

就暖偶酌戏诸诗酒旧侣

低屏软褥卧藤床,舁向前轩就日阳。
一足任他为外物,三杯自要沃中肠。
头风若见诗应愈,齿折仍夸笑不妨。
细酌徐吟犹得在,旧游未必便相忘。

Pronunciation

jiù nuǎn ǒu zhuó xì zhū shī jiǔ jiù lǚ

dī píng ruǎn rù wò téng chuáng , yú xiàng qián xuān jiù rì yáng 。
yī zú rèn tā wéi wài wù , sān bēi zì yào wò zhōng cháng 。
tóu fēng ruò jiàn shī yīng yù , chǐ zhē réng kuā xiào bù fáng 。
xì zhuó xú yín yóu dé zài , jiù yóu wèi bì biàn xiāng wàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.