Traditional

就蒲州使君乞酒詩

蕭瑟風聲慘。
蒼茫雪貌愁。
鳥寒棲不定。
池凝聚未流。
蒲城桑葉落。
灞岸菊花秋。
願持河朔飲。
分勸東陵侯。

Simplified

就蒲州使君乞酒诗

萧瑟风声惨。
苍茫雪貌愁。
鸟寒栖不定。
池凝聚未流。
蒲城桑叶落。
灞岸菊花秋。
愿持河朔饮。
分劝东陵侯。

Pronunciation

jiù pú zhōu shǐ jūn qǐ jiǔ shī

xiāo sè fēng shēng cǎn , cāng máng xuě mào chóu , niǎo hán qī bù dìng , chí níng jù wèi liú , pú chéng sāng yè luò , bà àn jú huā qiū , yuàn chí hé shuò yǐn , fēn quàn dōng líng hóu ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.