Traditional

屏風上各賦一物得攜琴客

不是向空林,應當就磐石。
白雲知隱處,芳草迷行跡。
如何祗役心,見爾攜琴客。

Simplified

屏风上各赋一物得携琴客

不是向空林,应当就磐石。
白云知隐处,芳草迷行迹。
如何祗役心,见尔携琴客。

Pronunciation

píng fēng shàng gè fù yī wù dé xié qín kè

bù shì xiàng kōng lín , yīng dāng jiù pán shí 。
bái yún zhī yǐn chǔ , fāng cǎo mí xíng jì 。
rú hé zhī yì xīn , jiàn ěr xié qín kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.