Traditional

履信池櫻桃島上,醉後走筆,送別舒員外,兼

櫻桃島前春,去春花萬枝。
忽憶與宗卿閑飲日,又憶與考功狂醉時。
歲晚無花空有葉,風吹滿地乾重疊。
蹋葉悲秋復憶春,池邊樹下重殷勤。
今朝一酌臨寒水,此地三回別故人。
櫻桃花,來春千萬朵,來春共誰花下坐。
不論崔李上青雲,明日舒三亦拋我。

Simplified

履信池樱桃岛上,醉后走笔,送别舒员外,兼

樱桃岛前春,去春花万枝。
忽忆与宗卿闲饮日,又忆与考功狂醉时。
岁晚无花空有叶,风吹满地乾重叠。
蹋叶悲秋复忆春,池边树下重殷勤。
今朝一酌临寒水,此地三回别故人。
樱桃花,来春千万朵,来春共谁花下坐。
不论崔李上青云,明日舒三亦抛我。

Pronunciation

lǚ xìn chí yīng táo dǎo shàng , zuì hòu zǒu bǐ , sòng bié shū yuán wài , jiān

yīng táo dǎo qián chūn , qù chūn huā wàn zhī 。
hū yì yǔ zōng qīng xián yǐn rì , yòu yì yǔ kǎo gōng kuáng zuì shí 。
suì wǎn wú huā kōng yǒu yè , fēng chuī mǎn dì qián zhòng dié 。
tà yè bēi qiū fù yì chūn , chí biān shù xià zhòng yīn qín 。
jīn zhāo yī zhuó lín hán shuǐ , cǐ dì sān huí bié gù rén 。
yīng táo huā , lái chūn qiān wàn duǒ , lái chūn gòng shuí huā xià zuò 。
bù lùn cuī lǐ shàng qīng yún , míng rì shū sān yì pāo wǒ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.