Traditional

履道西門二首

履道西門有弊居,池塘竹樹繞君廬。
豪華肥壯雖無分,飽暖安閑即有余。
行竈朝香炊早飯,小園春暖掇新蔬。
夷齊黃綺誇芝蕨,比我盤飧恐不如。
履道西門獨掩扉,官休病退客來稀。
亦知軒冕榮堪戀,其奈田園老合歸。
跛鱉難隨騏驥足,傷禽莫趁鳳凰飛。
世間認得身人少,今我雖愚亦庶幾。

Simplified

履道西门二首

履道西门有弊居,池塘竹树绕君庐。
豪华肥壮虽无分,饱暖安闲即有余。
行灶朝香炊早饭,小园春暖掇新蔬。
夷齐黄绮夸芝蕨,比我盘飧恐不如。
履道西门独掩扉,官休病退客来稀。
亦知轩冕荣堪恋,其奈田园老合归。
跛鳖难随骐骥足,伤禽莫趁凤凰飞。
世间认得身人少,今我虽愚亦庶几。

Pronunciation

lǚ dào xī mén èr shǒu

lǚ dào xī mén yǒu bì jū , chí táng zhú shù rào jūn lú 。
háo huá féi zhuàng suī wú fēn , bǎo nuǎn ān xián jí yǒu yú 。
xíng zào zhāo xiāng chuī zǎo fàn , xiǎo yuán chūn nuǎn duō xīn shū 。
yí qí huáng qǐ kuā zhī jué , bǐ wǒ pán sūn kǒng bù rú 。
lǚ dào xī mén dú yǎn fēi , guān xiū bìng tuì kè lái xī 。
yì zhī xuān miǎn róng kān liàn , qí nài tián yuán lǎo hé guī 。
bǒ biē nán suí qí jì zú , shāng qín mò chèn fèng huáng fēi 。
shì jiān rèn dé shēn rén shǎo , jīn wǒ suī yú yì shù jī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.