Traditional

山東蘭若遇靜公夜歸

松門一徑微,苔滑往來稀。
半夜聞鐘後,渾身帶雪歸。
問寒僧接杖,辨語犬銜衣。
又是安禪去,呼童閉竹扉。

Simplified

山东兰若遇静公夜归

松门一径微,苔滑往来稀。
半夜闻钟后,浑身带雪归。
问寒僧接杖,辨语犬衔衣。
又是安禅去,呼童闭竹扉。

Pronunciation

shān dōng lán ruò yù jìng gōng yè guī

sōng mén yī jìng wēi , tái huá wǎng lái xī 。
bàn yè wén zhōng hòu , hún shēn dài xuě guī 。
wèn hán sēng jiē zhàng , biàn yǔ quǎn xián yī 。
yòu shì ān chán qù , hū tóng bì zhú fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.