Traditional

山中五詠·南澗

上路各乘軒,高明盡鳴玉。
寧知澗下人,自愛輕波淥。

Simplified

山中五咏·南涧

上路各乘轩,高明尽鸣玉。
宁知涧下人,自爱轻波渌。

Pronunciation

shān zhōng wǔ yǒng · nán jiàn

shàng lù gè chéng xuān , gāo míng jìn míng yù 。
níng zhī jiàn xià rén , zì ài qīng bō lù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.