Traditional

山中五詠·山館

山館長寂寂,閑雲朝夕來。
空庭復何有,落日照青苔。

Simplified

山中五咏·山馆

山馆长寂寂,闲云朝夕来。
空庭复何有,落日照青苔。

Pronunciation

shān zhōng wǔ yǒng · shān guǎn

shān guǎn cháng jì jì , xián yún zhāo xī lái 。
kōng tíng fù hé yǒu , luò rì zhào qīng tái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.