Traditional

山中贈客

山中好處無人別,澗梅偽作山中雪。
野客相逢夜不眠,山中童子燒松節。

Simplified

山中赠客

山中好处无人别,涧梅伪作山中雪。
野客相逢夜不眠,山中童子烧松节。

Pronunciation

shān zhōng zèng kè

shān zhōng hǎo chǔ wú rén bié , jiàn méi wěi zuò shān zhōng xuě 。
yě kè xiāng féng yè bù mián , shān zhōng tóng zǐ shāo sōng jié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.