Traditional

山中酬江州崔使君見寄

眷眄情無恨,優容禮有余。
三年為郡吏,一半許山居。
酒熟心相待,詩來手自書。
庾樓春好醉,明日且回車。

Simplified

山中酬江州崔使君见寄

眷眄情无恨,优容礼有余。
三年为郡吏,一半许山居。
酒熟心相待,诗来手自书。
庾楼春好醉,明日且回车。

Pronunciation

shān zhōng chóu jiāng zhōu cuī shǐ jūn jiàn jì

juàn miàn qíng wú hèn , yōu róng lǐ yǒu yú 。
sān nián wéi jùn lì , yī bàn xǔ shān jū 。
jiǔ shú xīn xiāng dài , shī lái shǒu zì shū 。
yǔ lóu chūn hǎo zuì , míng rì qiě huí chē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.