Traditional

山中飲酒

百屋堆金錢,萬戶封公侯;富貴人所羨,熟計終繆悠。
有酒君但飲,有山君但遊,雖雲亦夢事,要是勝一籌。
獨醉新豐市,遺魂招馬周;清嘯蘇門山,曠度交公休。
爛爛目如電,凜凜氣愈遒。
騎鯨歸東海,已矣吾何求!

Simplified

山中饮酒

百屋堆金钱,万户封公侯;富贵人所羡,熟计终缪悠。
有酒君但饮,有山君但游,虽云亦梦事,要是胜一筹。
独醉新丰市,遗魂招马周;清啸苏门山,旷度交公休。
烂烂目如电,凛凛气愈遒。
骑鲸归东海,已矣吾何求!

Pronunciation

shān zhōng yǐn jiǔ

bǎi wū duī jīn qián , wàn hù fēng gōng hóu û fù guì rén suǒ xiàn , shú jì zhōng móu yōu 。
yǒu jiǔ jūn dàn yǐn , yǒu shān jūn dàn yóu , suī yún yì mèng shì , yào shì shèng yī chóu 。
dú zuì xīn fēng shì , yí hún zhāo mǎ zhōu û qīng xiào sū mén shān , kuàng dù jiāo gōng xiū 。
làn làn mù rú diàn , lǐn lǐn qì yù qiú 。
qí jīng guī dōng hǎi , yǐ yǐ wú hé qiú !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.