Traditional

山僧蘭若

絕頂茅庵老此生,寒雲孤木伴經行。
世人那得知幽徑,遙向青峰禮磬聲。

Simplified

山僧兰若

绝顶茅庵老此生,寒云孤木伴经行。
世人那得知幽径,遥向青峰礼磬声。

Pronunciation

shān sēng lán ruò

jué dǐng máo ān lǎo cǐ shēng , hán yún gū mù bàn jīng xíng 。
shì rén nà dé zhī yōu jìng , yáo xiàng qīng fēng lǐ qìng shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.