Traditional

山夜聞鐘

夜臥聞夜鐘,夜靜山更響。
霜風吹寒月,窈窕虛中上。
前聲既舂容,後聲復晃蕩。
聽之如可見,尋之定無像。
信知本際空,徒掛生滅想。

Simplified

山夜闻钟

夜卧闻夜钟,夜静山更响。
霜风吹寒月,窈窕虚中上。
前声既舂容,后声复晃荡。
听之如可见,寻之定无像。
信知本际空,徒挂生灭想。

Pronunciation

shān yè wén zhōng

yè wò wén yè zhōng , yè jìng shān gēng xiǎng 。
shuāng fēng chuī hán yuè , yǎo tiǎo xū zhōng shàng 。
qián shēng jì chōng róng , hòu shēng fù huǎng dàng 。
tīng zhī rú kě jiàn , xún zhī dìng wú xiàng 。
xìn zhī běn jì kōng , tú guà shēng miè xiǎng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.