Traditional

山寺

路盡初逢寺,行行獨叩扉。
民貧稀送供,僧老少完衣。
日正樓鐘動,溪深藥草肥。
吾衰亦久矣,舍此欲疇依?

Simplified

山寺

路尽初逢寺,行行独叩扉。
民贫稀送供,僧老少完衣。
日正楼钟动,溪深药草肥。
吾衰亦久矣,舍此欲畴依?

Pronunciation

shān sì

lù jìn chū féng sì , xíng xíng dú kòu fēi 。
mín pín xī sòng gōng , sēng lǎo shǎo wán yī 。
rì zhèng lóu zhōng dòng , xī shēn yào cǎo féi 。
wú shuāi yì jiǔ yǐ , shè cǐ yù chóu yī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.