Traditional

山居

山齋方獨往,塵事莫相仍。
藍輿辭鞍馬,緇徒換友朋。
朝餐唯藥菜,夜伴隻紗燈。
除卻青衫在,其余便是僧。

Simplified

山居

山斋方独往,尘事莫相仍。
蓝舆辞鞍马,缁徒换友朋。
朝餐唯药菜,夜伴只纱灯。
除却青衫在,其余便是僧。

Pronounciation

shān jū

shān zhāi fāng dú wǎng , chén shì mò xiāng réng 。
lán yú cí ān mǎ , zī tú huàn yǒu péng 。
zhāo cān wéi yào cài , yè bàn zhī shā dēng 。
chú què qīng shān zài , qí yú biàn shì sēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.