Traditional

山居即事

下泊降茅仙,蕭閑隱洞天。
楊君閑上法,司命駐流年。
崦合桃花水,窗分柳谷煙。
抱孫堪種樹,倚杖問耘田。
世事休相擾,浮名任一邊。
由來謝安石,不解飲靈泉。

Simplified

山居即事

下泊降茅仙,萧闲隐洞天。
杨君闲上法,司命驻流年。
崦合桃花水,窗分柳谷烟。
抱孙堪种树,倚杖问耘田。
世事休相扰,浮名任一边。
由来谢安石,不解饮灵泉。

Pronunciation

shān jū jí shì

xià bó jiàng máo xiān , xiāo xián yǐn dòng tiān 。
yáng jūn xián shàng fǎ , sī mìng zhù liú nián 。
yān hé táo huā shuǐ , chuāng fēn liǔ gǔ yān 。
bào sūn kān zhǒng shù , yǐ zhàng wèn yún tián 。
shì shì xiū xiāng rǎo , fú míng rèn yī biān 。
yóu lái xiè ān shí , bù jiě yǐn líng quán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.