Traditional

山徑柳(以下十四首一作臨平塢雜題)

宛轉若遊絲,淺深栽綠崦。
年年立春後,即被啼鶯占。

Simplified

山径柳(以下十四首一作临平坞杂题)

宛转若游丝,浅深栽绿崦。
年年立春后,即被啼莺占。

Pronunciation

shān jìng liǔ ( yǐ xià shí sì shǒu yī zuò lín píng wù zá tí )

wǎn zhuǎn ruò yóu sī , qiǎn shēn zāi lǜ yān 。
nián nián lì chūn hòu , jí bèi tí yīng zhān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.