Traditional

山春洞

引燭踏仙泥,時時亂乳燕。
不知何道士,手把靈書卷。

Simplified

山春洞

引烛踏仙泥,时时乱乳燕。
不知何道士,手把灵书卷。

Pronunciation

shān chūn dòng

yǐn zhú tà xiān ní , shí shí luàn rǔ yàn 。
bù zhī hé dào shì , shǒu bǎ líng shū juàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.