Traditional

山村書所見

荒坡茫茫牧牛童,扳角上背捷如風;腰間一枝橫吹短笛過村東。

Simplified

山村书所见

荒坡茫茫牧牛童,扳角上背捷如风;腰间一枝横吹短笛过村东。

Pronunciation

shān cūn shū suǒ jiàn

huāng pō máng máng mù niú tóng , bān jiǎo shàng bèi jié rú fēng û yāo jiān yī zhī héng chuī duǎn dí guò cūn dōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.