Traditional

山歌

不寫新詞不寫詩,一方素帕寄心知。
心知接了顛倒看,橫也絲來豎也絲。
這般心事有誰知!

Simplified

山歌

不写新词不写诗,一方素帕寄心知。
心知接了颠倒看,横也丝来竖也丝。
这般心事有谁知!

Pronunciation

shān gē

bù xiě xīn cí bù xiě shī , yī fāng sù pà jì xīn zhī 。
xīn zhī jiē liǎo diān dǎo kàn , héng yě sī lái shù yě sī 。
zhè bān xīn shì yǒu shuí zhī !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.