Traditional

山石榴花十二韻

曄曄復煌煌,花中無比方。
艷夭宜小院,條短稱低廊。
本是山頭物,今為砌下芳。
千叢相向背,萬朵互低昂。
照灼連朱檻,玲瓏映粉墻。
風來添意態,日出助晶光。
漸綻胭脂萼,猶含琴軫房。
離披亂剪彩,斑駁未勻妝。
絳焰燈千炷,紅裙妓一行。
此時逢國色,何處覓天香。
恐合栽金闕,思將獻玉皇。
好差青鳥使,封作百花王。

Simplified

山石榴花十二韵

晔晔复煌煌,花中无比方。
艳夭宜小院,条短称低廊。
本是山头物,今为砌下芳。
千丛相向背,万朵互低昂。
照灼连朱槛,玲珑映粉墙。
风来添意态,日出助晶光。
渐绽胭脂萼,犹含琴轸房。
离披乱剪彩,斑驳未匀妆。
绛焰灯千炷,红裙妓一行。
此时逢国色,何处觅天香。
恐合栽金阙,思将献玉皇。
好差青鸟使,封作百花王。

Pronunciation

shān shí liú huā shí èr yùn

yè yè fù huáng huáng , huā zhōng wú bǐ fāng 。
yàn yāo yí xiǎo yuàn , tiáo duǎn chēng dī láng 。
běn shì shān tóu wù , jīn wéi qì xià fāng 。
qiān cóng xiāng xiàng bèi , wàn duǒ hù dī áng 。
zhào zhuó lián zhū jiàn , líng lóng yìng fěn qiáng 。
fēng lái tiān yì tài , rì chū zhù jīng guāng 。
jiàn zhàn yān zhī è , yóu hán qín zhěn fáng 。
lí pī luàn jiǎn cǎi , bān bó wèi yún zhuāng 。
jiàng yàn dēng qiān zhù , hóng qún jì yī xíng 。
cǐ shí féng guó sè , hé chǔ mì tiān xiāng 。
kǒng hé zāi jīn què , sī jiāng xiàn yù huáng 。
hǎo chà qīng niǎo shǐ , fēng zuò bǎi huā wáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.