Traditional

山石榴,寄元九

山石榴,一名山躑躅,一名杜鵑花。
杜鵑啼時花撲撲。
九江三月杜鵑來,一聲催得一枝開。
江城上佐閑無事,山下斫得廳前栽。
爛熳一欄十八樹,根株有數花無數。
千房萬葉一時新,嫩紫殷紅鮮麯塵。
淚痕浥損燕支臉,剪刀裁破紅綃巾。
謫仙初墮愁在世,姹女新嫁嬌泥春。
日射血珠將滴地,風翻火焰欲燒人。
閑折兩枝持在手,細看不似人間有。
花中此物似西施,芙蓉芍藥皆嫫母。
奇芳絕艷別者誰?
通州遷客元拾遺。
拾遺初貶江陵去,去時正值青春暮。
商山秦嶺愁殺君,山石榴花紅夾路。
題詩報我何所雲?
苦雲色似石榴裙。
當時叢畔唯思我,今日欄前隻憶君。
憶君不見坐銷落,日西風起紅紛紛。

Simplified

山石榴,寄元九

山石榴,一名山踯躅,一名杜鹃花。
杜鹃啼时花扑扑。
九江三月杜鹃来,一声催得一枝开。
江城上佐闲无事,山下斫得厅前栽。
烂熳一栏十八树,根株有数花无数。
千房万叶一时新,嫩紫殷红鲜麴尘。
泪痕浥损燕支脸,剪刀裁破红绡巾。
谪仙初堕愁在世,姹女新嫁娇泥春。
日射血珠将滴地,风翻火焰欲烧人。
闲折两枝持在手,细看不似人间有。
花中此物似西施,芙蓉芍药皆嫫母。
奇芳绝艳别者谁?
通州迁客元拾遗。
拾遗初贬江陵去,去时正值青春暮。
商山秦岭愁杀君,山石榴花红夹路。
题诗报我何所云?
苦云色似石榴裙。
当时丛畔唯思我,今日栏前只忆君。
忆君不见坐销落,日西风起红纷纷。

Pronunciation

shān shí liú , jì yuán jiǔ

shān shí liú , yī míng shān zhí zhú , yī míng dù juān huā 。
dù juān tí shí huā pū pū 。
jiǔ jiāng sān yuè dù juān lái , yī shēng cuī dé yī zhī kāi 。
jiāng chéng shàng zuǒ xián wú shì , shān xià zhuó dé tīng qián zāi 。
làn màn yī lán shí bā shù , gēn zhū yǒu shù huā wú shù 。
qiān fáng wàn yè yī shí xīn , nèn zǐ yīn hóng xiān qū chén 。
lèi hén yì sǔn yàn zhī liǎn , jiǎn dāo cái pò hóng xiāo jīn 。
zhé xiān chū duò chóu zài shì , chà nǚ xīn jià jiāo ní chūn 。
rì shè xuè zhū jiāng dī dì , fēng fān huǒ yàn yù shāo rén 。
xián zhē liǎng zhī chí zài shǒu , xì kàn bù sì rén jiān yǒu 。
huā zhōng cǐ wù sì xī shī , fú róng sháo yào jiē mó mǔ 。
qí fāng jué yàn bié zhě shuí ?
tōng zhōu qiān kè yuán shí yí 。
shí yí chū biǎn jiāng líng qù , qù shí zhèng zhí qīng chūn mù 。
shāng shān qín lǐng chóu shā jūn , shān shí liú huā hóng jiā lù 。
tí shī bào wǒ hé suǒ yún ?
kǔ yún sè sì shí liú qún 。
dāng shí cóng pàn wéi sī wǒ , jīn rì lán qián zhī yì jūn 。
yì jūn bù jiàn zuò xiāo luò , rì xī fēng qǐ hóng fēn fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.