Traditional

山茶

雪裹開花到春晚,世間耐久孰如君?
憑闌嘆息無人會,三十年前宴海雲。

Simplified

山茶

雪裹开花到春晚,世间耐久孰如君?
凭阑叹息无人会,三十年前宴海云。

Pronunciation

shān chá

xuě guǒ kāi huā dào chūn wǎn , shì jiān nài jiǔ shú rú jūn ?
píng lán tàn xī wú rén huì , sān shí nián qián yàn hǎi yún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.