Traditional

山行

七十衰翁短鬢斑,藥瓢藤杖伴清閑。
平生惡路羊腸阪,晚歲羸軀飯顆山。
一寸塔余青靄外,數聲鐘下翠微間。
往來處處皆奇絕,莫道先生興盡還。

Simplified

山行

七十衰翁短鬓斑,药瓢藤杖伴清闲。
平生恶路羊肠阪,晚岁羸躯饭颗山。
一寸塔余青霭外,数声钟下翠微间。
往来处处皆奇绝,莫道先生兴尽还。

Pronunciation

shān xíng

qī shí shuāi wēng duǎn bìn bān , yào piáo téng zhàng bàn qīng xián 。
píng shēng è lù yáng cháng bǎn , wǎn suì léi qū fàn kē shān 。
yī cùn tǎ yú qīng ǎi wài , shù shēng zhōng xià cuì wēi jiān 。
wǎng lái chǔ chǔ jiē qí jué , mò dào xiān shēng xīng jìn huán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.