Traditional

山雉

五步一啄草,十步一飲水。
適性遂其生,時哉山梁雉。
梁上無罾繳,梁下無鷹鹯。
雌雄與群雛,皆得終天年。
嗟嗟籠下雞,及彼池中雁。
既有稻粱恩,必有犧牲患。

Simplified

山雉

五步一啄草,十步一饮水。
适性遂其生,时哉山梁雉。
梁上无罾缴,梁下无鹰鹯。
雌雄与群雏,皆得终天年。
嗟嗟笼下鸡,及彼池中雁。
既有稻粱恩,必有牺牲患。

Pronunciation

shān zhì

wǔ bù yī zhuó cǎo , shí bù yī yǐn shuǐ 。
shì xìng suì qí shēng , shí zāi shān liáng zhì 。
liáng shàng wú zēng jiǎo , liáng xià wú yīng zhān 。
cí xióng yǔ qún chú , jiē dé zhōng tiān nián 。
jiē jiē lóng xià jī , jí bǐ chí zhōng yàn 。
jì yǒu dào liáng ēn , bì yǒu xī shēng huàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.