Traditional

山鴝鵒歌(一作韋應物詩)

山鴝鵒,長在此山吟古木。
嘲哳相呼響空谷,哀鳴萬變如成曲。
江南逐臣悲放逐,倚樹聽之心斷續。
巴人峽裏自聞猿,燕客水頭空擊築。
山鴝鵒,一生不及雙黃鵠。
朝去秋田啄殘粟,暮入寒林嘯群族。
鳴相逐,啄殘粟,食不足。
青雲杳杳無力飛,白露蒼蒼抱枝宿。
不知何事守空山,萬壑千峰自愁獨。

Simplified

山鸲鹆歌(一作韦应物诗)

山鸲鹆,长在此山吟古木。
嘲哳相呼响空谷,哀鸣万变如成曲。
江南逐臣悲放逐,倚树听之心断续。
巴人峡里自闻猿,燕客水头空击筑。
山鸲鹆,一生不及双黄鹄。
朝去秋田啄残粟,暮入寒林啸群族。
鸣相逐,啄残粟,食不足。
青云杳杳无力飞,白露苍苍抱枝宿。
不知何事守空山,万壑千峰自愁独。

Pronunciation

shān qú yù gē ( yī zuò wéi yīng wù shī )

shān qú yù , cháng zài cǐ shān yín gǔ mù 。
cháo zhā xiāng hū xiǎng kōng gǔ , āi míng wàn biàn rú chéng qū 。
jiāng nán zhú chén bēi fàng zhú , yǐ shù tīng zhī xīn duàn xù 。
bā rén xiá lǐ zì wén yuán , yàn kè shuǐ tóu kōng jī zhù 。
shān qú yù , yī shēng bù jí shuāng huáng hú 。
zhāo qù qiū tián zhuó cán sù , mù rù hán lín xiào qún zú 。
míng xiāng zhú , zhuó cán sù , shí bù zú 。
qīng yún yǎo yǎo wú lì fēi , bái lù cāng cāng bào zhī sù 。
bù zhī hé shì shǒu kōng shān , wàn hè qiān fēng zì chóu dú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.