Traditional

山鷓鴣

山鷓鴣,朝朝暮暮啼復啼,啼時露白風淒淒。
黃茅岡頭秋日晚,苦竹嶺下寒月低。
畬田有粟何不啄,石楠有枝何不棲。
迢迢不緩復不急,樓上舟中聲暗入。
夢鄉遷客展轉臥,抱兒寡婦仿徨立。
山鷓鴣,爾本此鄉鳥。
生不辭巢不別群,何苦聲聲啼到曉。
啼到曉,唯能愁北人,南人慣聞如不聞。

Simplified

山鹧鸪

山鹧鸪,朝朝暮暮啼复啼,啼时露白风凄凄。
黄茅冈头秋日晚,苦竹岭下寒月低。
畬田有粟何不啄,石楠有枝何不栖。
迢迢不缓复不急,楼上舟中声暗入。
梦乡迁客展转卧,抱儿寡妇彷徨立。
山鹧鸪,尔本此乡鸟。
生不辞巢不别群,何苦声声啼到晓。
啼到晓,唯能愁北人,南人惯闻如不闻。

Pronunciation

shān zhè gū

shān zhè gū , zhāo zhāo mù mù tí fù tí , tí shí lù bái fēng qī qī 。
huáng máo gāng tóu qiū rì wǎn , kǔ zhú lǐng xià hán yuè dī 。
shē tián yǒu sù hé bù zhuó , shí nán yǒu zhī hé bù qī 。
tiáo tiáo bù huǎn fù bù jí , lóu shàng zhōu zhōng shēng àn rù 。
mèng xiāng qiān kè zhǎn zhuǎn wò , bào ér guǎ fù páng huáng lì 。
shān zhè gū , ěr běn cǐ xiāng niǎo 。
shēng bù cí cháo bù bié qún , hé kǔ shēng shēng tí dào xiǎo 。
tí dào xiǎo , wéi néng chóu běi rén , nán rén guàn wén rú bù wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.