Traditional

歲夜詠懷,兼寄思黯

遍數故交親,何人得六旬。
今年已入手,余事豈關身。
老自無多興,春應不揀人。
陶窗與弘閣,風景一時新。

Simplified

岁夜咏怀,兼寄思黯

遍数故交亲,何人得六旬。
今年已入手,余事岂关身。
老自无多兴,春应不拣人。
陶窗与弘阁,风景一时新。

Pronunciation

suì yè yǒng huái , jiān jì sī àn

biàn shù gù jiāo qīn , hé rén dé liù xún 。
jīn nián yǐ rù shǒu , yú shì qǐ guān shēn 。
lǎo zì wú duō xīng , chūn yīng bù jiǎn rén 。
táo chuāng yǔ hóng gé , fēng jǐng yī shí xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.