Traditional

歲夜喜魏萬成、郭夏雪中相尋

新年欲變柳,舊客共沾衣。
歲夜猶難盡,鄉春又獨歸。
寒燈映虛牖,暮雪掩閑扉。
且莫乘船去,平生相訪稀。

Simplified

岁夜喜魏万成、郭夏雪中相寻

新年欲变柳,旧客共沾衣。
岁夜犹难尽,乡春又独归。
寒灯映虚牖,暮雪掩闲扉。
且莫乘船去,平生相访稀。

Pronunciation

suì yè xǐ wèi wàn chéng b guō xià xuě zhōng xiāng xún

xīn nián yù biàn liǔ , jiù kè gòng zhān yī 。
suì yè yóu nán jìn , xiāng chūn yòu dú guī 。
hán dēng yìng xū yǒu , mù xuě yǎn xián fēi 。
qiě mò chéng chuán qù , píng shēng xiāng fǎng xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.