Traditional

歲日作

建寅回北鬥,看歷占春風。
律變滄江外,年加白發中。
春衣試稚子,壽酒勸衰翁。
今日陽和發,榮枯豈不同。

Simplified

岁日作

建寅回北斗,看历占春风。
律变沧江外,年加白发中。
春衣试稚子,寿酒劝衰翁。
今日阳和发,荣枯岂不同。

Pronunciation

suì rì zuò

jiàn yín huí běi dǒu , kàn lì zhān chūn fēng 。
lǜ biàn cāng jiāng wài , nián jiā bái fā zhōng 。
chūn yī shì zhì zǐ , shòu jiǔ quàn shuāi wēng 。
jīn rì yáng hé fā , róng kū qǐ bù tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.