Traditional

歲日作(一作歲日口號)

不覺老將春共至,更悲攜手幾人全。
還丹寂寞羞明鏡,手把屠蘇讓少年。

Simplified

岁日作(一作岁日口号)

不觉老将春共至,更悲携手几人全。
还丹寂寞羞明镜,手把屠苏让少年。

Pronunciation

suì rì zuò ( yī zuò suì rì kǒu hào )

bù jué lǎo jiāng chūn gòng zhì , gēng bēi xié shǒu jī rén quán 。
huán dān jì mò xiū míng jìng , shǒu bǎ tú sū ràng shǎo nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.