Traditional

歲晚

霜降水返壑,風落木歸山。
冉冉歲將宴,物皆復本源。
何此南遷客,五年獨未還?
命屯分已定,日久心彌安。
亦嘗心與口,靜念私自言:去國固非樂,歸鄉未必歡。
何須自生苦,舍易求其難?

Simplified

岁晚

霜降水返壑,风落木归山。
冉冉岁将宴,物皆复本源。
何此南迁客,五年独未还?
命屯分已定,日久心弥安。
亦尝心与口,静念私自言:去国固非乐,归乡未必欢。
何须自生苦,舍易求其难?

Pronunciation

suì wǎn

shuāng jiàng shuǐ fǎn hè , fēng luò mù guī shān 。
rǎn rǎn suì jiāng yàn , wù jiē fù běn yuán 。
hé cǐ nán qiān kè , wǔ nián dú wèi huán ?
mìng tún fēn yǐ dìng , rì jiǔ xīn mí ān 。
yì cháng xīn yǔ kǒu , jìng niàn sī zì yán : qù guó gù fēi lè , guī xiāng wèi bì huān 。
hé xū zì shēng kǔ , shè yì qiú qí nán ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.