Traditional

歲晚出橫門詩

年華改歲陰。
遊客喜登臨。
據鞍垂玉帖。
橫腰帶錦心。
冰弱浮橋沒。
沙虛馬跡深。
倚弓依石岸。
回床向柳陰。
智瓊來勸酒。
文君過聽琴。
明朝雲雨散。
何處更相尋。

Simplified

岁晚出横门诗

年华改岁阴。
游客喜登临。
据鞍垂玉帖。
横腰带锦心。
冰弱浮桥没。
沙虚马迹深。
倚弓依石岸。
回床向柳阴。
智琼来劝酒。
文君过听琴。
明朝云雨散。
何处更相寻。

Pronunciation

suì wǎn chū héng mén shī

nián huá gǎi suì yīn , yóu kè xǐ dēng lín , jù ān chuí yù tiè , héng yāo dài jǐn xīn , bīng ruò fú qiáo méi , shā xū mǎ jì shēn , yǐ gōng yī shí àn , huí chuáng xiàng liǔ yīn , zhì qióng lái quàn jiǔ , wén jūn guò tīng qín , míng zhāo yún yǔ sàn , hé chǔ gēng xiāng xún ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.