Traditional

歲晚旅望

朝來暮去星霜換,陰慘陽舒氣序牽。
萬物秋霜能壞色,四時冬日最雕年。
煙波半露新沙地,鳥雀群飛欲雪天。
向晚蒼蒼南北望,窮陰旅思兩無邊。

Simplified

岁晚旅望

朝来暮去星霜换,阴惨阳舒气序牵。
万物秋霜能坏色,四时冬日最凋年。
烟波半露新沙地,鸟雀群飞欲雪天。
向晚苍苍南北望,穷阴旅思两无边。

Pronunciation

suì wǎn lǚ wàng

zhāo lái mù qù xīng shuāng huàn , yīn cǎn yáng shū qì xù qiān 。
wàn wù qiū shuāng néng huài sè , sì shí dōng rì zuì diāo nián 。
yān bō bàn lù xīn shā dì , niǎo què qún fēi yù xuě tiān 。
xiàng wǎn cāng cāng nán běi wàng , qióng yīn lǚ sī liǎng wú biān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.