Traditional

歲暮

已任時命去,亦從歲月除。
中心一調伏,外累盡空虛。
名宦意已矣,林泉計何如。
擬近東林寺,溪邊結一廬。

Simplified

岁暮

已任时命去,亦从岁月除。
中心一调伏,外累尽空虚。
名宦意已矣,林泉计何如。
拟近东林寺,溪边结一庐。

Pronunciation

suì mù

yǐ rèn shí mìng qù , yì cóng suì yuè chú 。
zhōng xīn yī diào fú , wài léi jìn kōng xū 。
míng huàn yì yǐ yǐ , lín quán jì hé rú 。
nǐ jìn dōng lín sì , xī biān jié yī lú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.