Traditional

歲暮寄微之三首

微之別久能無嘆,知退書稀豈免愁。
甲子百年過半後,光陰一歲欲終頭。
池冰曉合膠船底,樓雪晴銷露瓦溝。
自覺歡情隨日減,蘇州心不及杭州。
白頭歲暮苦相思,除卻悲吟無可為。
枕上從妨一夜睡,燈前讀盡十年詩。
[讀前後唱和詩。
]龍鐘校正騎驢日,憔悴通江司馬時。
[通州,江州。
]若並如今是全活,紆朱拖紫且開眉。
榮進雖頻退亦頻,與君才命不調勻。
若不九重中掌事,即須千裏外拋身。
紫垣南北廳曾對,滄海東西郡又鄰。
唯欠結廬嵩洛下,一時歸去作閑人。

Simplified

岁暮寄微之三首

微之别久能无叹,知退书稀岂免愁。
甲子百年过半后,光阴一岁欲终头。
池冰晓合胶船底,楼雪晴销露瓦沟。
自觉欢情随日减,苏州心不及杭州。
白头岁暮苦相思,除却悲吟无可为。
枕上从妨一夜睡,灯前读尽十年诗。
[读前后唱和诗。
]龙钟校正骑驴日,憔悴通江司马时。
[通州,江州。
]若并如今是全活,纡朱拖紫且开眉。
荣进虽频退亦频,与君才命不调匀。
若不九重中掌事,即须千里外抛身。
紫垣南北厅曾对,沧海东西郡又邻。
唯欠结庐嵩洛下,一时归去作闲人。

Pronunciation

suì mù jì wēi zhī sān shǒu

wēi zhī bié jiǔ néng wú tàn , zhī tuì shū xī qǐ miǎn chóu 。
jiǎ zǐ bǎi nián guò bàn hòu , guāng yīn yī suì yù zhōng tóu 。
chí bīng xiǎo hé jiāo chuán dǐ , lóu xuě qíng xiāo lù wǎ gōu 。
zì jué huān qíng suí rì jiǎn , sū zhōu xīn bù jí háng zhōu 。
bái tóu suì mù kǔ xiāng sī , chú què bēi yín wú kě wéi 。
zhěn shàng cóng fáng yī yè shuì , dēng qián dú jìn shí nián shī 。
[ dú qián hòu chàng hé shī 。
] lóng zhōng xiào zhèng qí lǘ rì , qiáo cuì tōng jiāng sī mǎ shí 。
[ tōng zhōu , jiāng zhōu 。
] ruò bìng rú jīn shì quán huó , yū zhū tuō zǐ qiě kāi méi 。
róng jìn suī pín tuì yì pín , yǔ jūn cái mìng bù diào yún 。
ruò bù jiǔ zhòng zhōng zhǎng shì , jí xū qiān lǐ wài pāo shēn 。
zǐ yuán nán běi tīng zēng duì , cāng hǎi dōng xī jùn yòu lín 。
wéi qiàn jié lú sōng luò xià , yī shí guī qù zuò xián rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.