Traditional

歲暮病懷贈夢得 時與夢得同患足疾。

十年四海故交親,零落唯殘兩病身。
共遣數奇從是命,同教步蹇有何因?
眼隨老減嫌長夜,體待陽舒望早春。
新樂堂前舊池上,相過亦不要他人。

Simplified

岁暮病怀赠梦得 时与梦得同患足疾。

十年四海故交亲,零落唯残两病身。
共遣数奇从是命,同教步蹇有何因?
眼随老减嫌长夜,体待阳舒望早春。
新乐堂前旧池上,相过亦不要他人。

Pronunciation

suì mù bìng huái zèng mèng dé shí yǔ mèng dé tóng huàn zú jí 。

shí nián sì hǎi gù jiāo qīn , líng luò wéi cán liǎng bìng shēn 。
gòng qiǎn shù qí cóng shì mìng , tóng jiào bù jiǎn yǒu hé yīn ?
yǎn suí lǎo jiǎn xián cháng yè , tǐ dài yáng shū wàng zǎo chūn 。
xīn lè táng qián jiù chí shàng , xiāng guò yì bù yào tā rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.