Traditional

歲暮貧甚戲作

得米還求澗底薪,始知天地有窮人。
年開八秩寧賒死?
官及三兒不救貧。
藥盡無如醫偃蹇,囊空那辦酒逡巡。
柳條萱草添愁思,不似尋常見早春。

Simplified

岁暮贫甚戏作

得米还求涧底薪,始知天地有穷人。
年开八秩宁赊死?
官及三儿不救贫。
药尽无如医偃蹇,囊空那办酒逡巡。
柳条萱草添愁思,不似寻常见早春。

Pronunciation

suì mù pín shèn xì zuò

dé mǐ huán qiú jiàn dǐ xīn , shǐ zhī tiān dì yǒu qióng rén 。
nián kāi bā zhì níng shē sǐ ?
guān jí sān ér bù jiù pín 。
yào jìn wú rú yī yǎn jiǎn , náng kōng nà bàn jiǔ qūn xún 。
liǔ tiáo xuān cǎo tiān chóu sī , bù sì xún cháng jiàn zǎo chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.