Traditional

歲暮道情二首

壯日苦曾驚歲月,長年都不惜光陰。
為學空門平等法,先齊老少死生心。
半舊青衫半白頭,雪風吹面上江樓。
禪功自見無人覺,合是愁時亦不愁。

Simplified

岁暮道情二首

壮日苦曾惊岁月,长年都不惜光阴。
为学空门平等法,先齐老少死生心。
半旧青衫半白头,雪风吹面上江楼。
禅功自见无人觉,合是愁时亦不愁。

Pronunciation

suì mù dào qíng èr shǒu

zhuàng rì kǔ zēng jīng suì yuè , cháng nián dū bù xī guāng yīn 。
wéi xué kōng mén píng děng fǎ , xiān qí lǎo shǎo sǐ shēng xīn 。
bàn jiù qīng shān bàn bái tóu , xuě fēng chuī miàn shàng jiāng lóu 。
chán gōng zì jiàn wú rén jué , hé shì chóu shí yì bù chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.