Traditional

歲暮

慘淡歲雲暮,窮陰動經旬。
霜風裂人面,冰雪摧車輪。
而我當是時,獨不知苦辛。
晨炊廩有米,夕爨廚有薪。
夾帽長覆耳,重裘寬裹身。
加之一杯酒,煦嫗如陽春。
洛城士與庶,比屋多饑貧。
何處爐有火?
誰家甑無塵?
如我飽暖者,百人無一人。
安得不慚愧,放歌聊自陳。

Simplified

岁暮

惨澹岁云暮,穷阴动经旬。
霜风裂人面,冰雪摧车轮。
而我当是时,独不知苦辛。
晨炊廪有米,夕爨厨有薪。
夹帽长覆耳,重裘宽裹身。
加之一杯酒,煦妪如阳春。
洛城士与庶,比屋多饥贫。
何处炉有火?
谁家甑无尘?
如我饱暖者,百人无一人。
安得不惭愧,放歌聊自陈。

Pronunciation

suì mù

cǎn dàn suì yún mù , qióng yīn dòng jīng xún 。
shuāng fēng liè rén miàn , bīng xuě cuī chē lún 。
ér wǒ dāng shì shí , dú bù zhī kǔ xīn 。
chén chuī lǐn yǒu mǐ , xī cuàn chú yǒu xīn 。
jiā mào cháng fù ěr , zhòng qiú kuān guǒ shēn 。
jiā zhī yī bēi jiǔ , xù yù rú yáng chūn 。
luò chéng shì yǔ shù , bǐ wū duō jī pín 。
hé chǔ lú yǒu huǒ ?
shuí jiā zèng wú chén ?
rú wǒ bǎo nuǎn zhě , bǎi rén wú yī rén 。
ān dé bù cán kuì , fàng gē liáo zì chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.